Regulamin Sklepu Internetowego alex24.com.pl

Sklep internetowy alex24.com.pl jest prowadzony przez:

„Alex” Anna Strzałkowska, ul. Kilińskiego 25, 08-140 Mordy, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy pod numerem 778.

Słowniczek:

Sklep Internetowy-funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można złożyć Zamówienie (kupić Produkty).

Klient-osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego alex24.com.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument-klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym alex24.com.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin-niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego alex24.com.pl

Produkt-Towary i Usługi Dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym

 

 

§. 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego alex24.com.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego alex24.com.pl, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym alex24.com.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym alex24.com.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.

 

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.Logowanie do Sklepu Internetowego alex24.com.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta.

2.Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego alex24.com.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu.

3.Alex Anna Strzałkowska może zablokować konto Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego alex24.com.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

 

§ 4 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego alex24.com.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego alex24.com.pl

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.

c) wybrać rodzaj przesyłki

d) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”

3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

4.Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia złożonego przez Klienta.

5.Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu alex24.com.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

 

 1. § 5 Formy płatności

 2. 1.Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

 3. 2. Za zakupy w Sklepie można zapłacić przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy .

  3. Dane do przelewu: „Alex” Anna Strzałkowska, ul. Kilińskiego 25, 08-140 Mordy, Nr rachunku bankowego: 09 1140 2004 0000 3802 6161 2592 (mbank).

  4. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu Klient powinien podać numer zamówienia.

  § 6Czas realizacji zamówień

  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub towar zostaje odebrany osobiście.

  3. Koszty transportu Klient informowany jest przy składaniu zamówienia

  4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych.

  5. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.

  § 7Warunki reklamacji

  1. Alex Anna Strzałkowska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

  2. W ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

  3.Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: sklep@alex24.com.pl

  4. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.

§ 11 Odstąpienie od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:sklep@alex24.com.pl.

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres :
"Alex" Anna Strzałkowska
ul. Kilińskiego 25
08-140 Mordy


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru

§ 16 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014
Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Copyright © 2012 Alex24 - All rights reserved | Projekt i wykonanie: Web Group